พิกัดสุขภาพ พิกัดเฝ้าระวัง
พิกัดโรคเฝ้าระวัง
หน่วยงาน มีพิกัด ไม่มีพิกัด รวม ร้อยละ
 สถานีอนามัย ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01 100  
รวม 100