พิกัดสุขภาพ พิกัดเฝ้าระวัง
พิกัดโรคเฝ้าระวัง
หน่วยงาน มีพิกัด ไม่มีพิกัด รวม ร้อยละ
 โรงพยาบาล บางมูลนาก 2,490  2,490  74  
 สถานีอนามัย วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02 138  138  4  
 สถานีอนามัย ห้วยคต หมู่ที่ 07 94  94  3  
 สถานีอนามัย วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 68  68  2  
 สถานีอนามัย วังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 03 57  57  2  
 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ.ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขาสถานีอนามัยตำบลวังสำโรง 53  53  2  
 สถานีอนามัย บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05 46  46  1  
 สถานีอนามัย ภูมิ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 03 46  46  1  
 สถานีอนามัย วังทอง หมู่ที่ 08 42  42  1  
 สถานีอนามัย ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01 38  38  1  
 สถานีอนามัย หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01 36  36  1  
 สถานีอนามัย เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06 34  34  1  
 สถานีอนามัย ห้วยพุก บ้านห้วยพุก หมู่ที่ 01 33  33  1  
 โรงพยาบาล ดงเจริญ 32  32  1  
 สถานีอนามัย สำนักขุนเณร บ้านกุดระกำ หมู่ที่ 04 32  32  1  
 สถานีอนามัย วังก้านเหลือง หมู่ที่ 02 30  30  1  
 สถานีอนามัย ห้วยร่วม บ้านไดรัง หมู่ที่ 06 30  30  1  
 สถานีอนามัย ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07 25  25  1  
 สถานีอนามัย ดงเจริญ หมู่ที่ 07 24  24  1  
 สถานีอนามัย วังงิ้ว บ้านวังเรือน หมู่ที่ 05 10  10  0  
 สถานีอนามัย ห้วยเขน บ้านห้วยเขน หมู่ที่ 03 0  
รวม 3,367  3,367  100