พิกัดสุขภาพ พิกัดเฝ้าระวัง
พิกัดโรคเฝ้าระวัง
หน่วยงาน มีพิกัด ไม่มีพิกัด รวม ร้อยละ
 โรงพยาบาล บางมูลนาก 157  157  61  
 สถานีอนามัย ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07 21  21  8  
 สถานีอนามัย วังงิ้ว บ้านวังเรือน หมู่ที่ 05 15  15  6  
 สถานีอนามัย วังทอง หมู่ที่ 08 14  14  5  
 สถานีอนามัย ห้วยร่วม บ้านไดรัง หมู่ที่ 06 11  11  4  
 สถานีอนามัย ดงเจริญ หมู่ที่ 07 10  10  4  
 สถานีอนามัย เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06 10  10  4  
 สถานีอนามัย บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05 2  
 สถานีอนามัย วังก้านเหลือง หมู่ที่ 02 2  
 สถานีอนามัย ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01 1  
 สถานีอนามัย ห้วยคต หมู่ที่ 07 1  
 สถานีอนามัย หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01 1  
 สถานีอนามัย ภูมิ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 03 0  
 สถานีอนามัย วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02 0  
 สถานีอนามัย วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 0  
รวม 259  259  100