พิกัดสุขภาพ พิกัดเฝ้าระวัง
พิกัดโรคเฝ้าระวัง
หน่วยงาน มีพิกัด ไม่มีพิกัด รวม ร้อยละ
 สถานีอนามัย วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 10  10  100  
รวม 10  10  100