พิกัดสุขภาพ พิกัดเฝ้าระวัง
พิกัดโรคเฝ้าระวัง
หน่วยงาน มีพิกัด ไม่มีพิกัด รวม ร้อยละ
 โรงพยาบาล บางมูลนาก 71  
 สถานีอนามัย วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 29  
รวม 100