พิกัดสุขภาพ พิกัดเฝ้าระวัง
พิกัดโรคเฝ้าระวัง
หน่วยงาน มีพิกัด ไม่มีพิกัด รวม ร้อยละ
 โรงพยาบาล บางมูลนาก 534  534  56  
 สถานีอนามัย บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05 130  130  14  
 สถานีอนามัย ดงเจริญ หมู่ที่ 07 54  54  6  
 สถานีอนามัย เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06 33  33  3  
 สถานีอนามัย หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01 32  32  3  
 สถานีอนามัย ห้วยพุก บ้านห้วยพุก หมู่ที่ 01 32  32  3  
 สถานีอนามัย วังก้านเหลือง หมู่ที่ 02 25  25  3  
 สถานีอนามัย ห้วยคต หมู่ที่ 07 24  24  3  
 สถานีอนามัย สำนักขุนเณร บ้านกุดระกำ หมู่ที่ 04 19  19  2  
 สถานีอนามัย ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01 13  13  1  
 โรงพยาบาล ดงเจริญ 11  11  1  
 สถานีอนามัย วังงิ้ว บ้านวังเรือน หมู่ที่ 05 10  10  1  
 สถานีอนามัย วังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 03 10  10  1  
 สถานีอนามัย วังทอง หมู่ที่ 08 1  
 สถานีอนามัย ห้วยร่วม บ้านไดรัง หมู่ที่ 06 1  
 สถานีอนามัย วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02 1  
 สถานีอนามัย วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 0  
 สถานีอนามัย ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07 0  
 เทศบาลเมืองบางมูลนาก 0  
รวม 957  957  100