พิกัดสุขภาพ พิกัดเฝ้าระวัง
พิกัดโรคเฝ้าระวัง
หน่วยงาน มีพิกัด ไม่มีพิกัด รวม ร้อยละ
 โรงพยาบาล บางมูลนาก 99  99  89  
 สถานีอนามัย บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05 5  
 สถานีอนามัย ห้วยคต หมู่ที่ 07 3  
 สถานีอนามัย ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07 3  
รวม 111  111  100