พิกัดสุขภาพ พิกัดเฝ้าระวัง
พิกัดโรคเฝ้าระวัง
หน่วยงาน มีพิกัด ไม่มีพิกัด รวม ร้อยละ
 โรงพยาบาล บางมูลนาก 1,494  1,494  97  
 โรงพยาบาล ดงเจริญ 41  41  3  
 สถานีอนามัย ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01 0  
 สถานีอนามัย วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02 0  
รวม 1,538  1,538  100