พิกัดสุขภาพ พิกัดเฝ้าระวัง
พิกัดโรคเฝ้าระวัง
หน่วยงาน มีพิกัด ไม่มีพิกัด รวม ร้อยละ
 โรงพยาบาล บางมูลนาก 251  251  98  
 โรงพยาบาล ดงเจริญ 2  
 สถานีอนามัย บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05 1  
รวม 257  257  100