พิกัดสุขภาพ พิกัดเฝ้าระวัง
พิกัดโรคเฝ้าระวัง
หน่วยงาน มีพิกัด ไม่มีพิกัด รวม ร้อยละ
 โรงพยาบาล บางมูลนาก 66  66  90  
 สถานีอนามัย บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05 3  
 สถานีอนามัย ภูมิ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 03 3  
 สถานีอนามัย ห้วยคต หมู่ที่ 07 1  
 สถานีอนามัย วังก้านเหลือง หมู่ที่ 02 1  
 สถานีอนามัย ห้วยเขน บ้านห้วยเขน หมู่ที่ 03 1  
รวม 73  73  100