ตัวชี้วัด QOF
 เลือกเงื่อนไขการแสดงข้อมูล
   
... ช่วงวันที่ :   ถึง 
 
Could not run query: Table 'dw_06985.person_anc' doesn't exist
หมวด
ลำดับ
รายละเอียด
Template
เกณฑ์
ผลงาน
รายสถานบริการ
OP/PP
DW
1
1.1
ร้อยละหญิงมีครรภ์ทุกรายในหน่วยบริการที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกโดยอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์
60
0.00