คลังข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอบางมูลนาก

เป็นระบบการนำเสนอข้อมูลสุขภาพของประชากรในความผิดชอบ ทางทีมงานได้จัดทำการรายงานผ่านเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่ได้เกิดจากการรวบรวมข้อมูลด้วยระบบคลังข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ ที่ทางทีมท่าตะโกได้พัฒนาเป็นเครื่องที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล มายังส่วนกลาง ทำให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลได้ รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา และข้อมูลส่วนหนึ่งยังสะท้อนกลับไปยังประชาชนได้รับทราบ และอีกส่วนหนึ่งเพื่อบุคคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพได้นำไปช่วยวิเคราะห์ให้เกิดการบริการและสุขอนามัยของประชากรที่ดีขึ้น เช่นนำไปใช้ในการวางแผนป้องกัน การจัดเตรียม เพื่อการป้องกัน

ที่ตั้งหน่วยงานสาธารณสุข
โรงพยาบาล รพสต.