ระบบรายงาน ข้อมูลประชากร
หน่วยงาน โรงพยาบาล บางมูลนาก โรงพยาบาล ดงเจริญ สถานีอนามัย บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05 สถานีอนามัย ห้วยคต หมู่ที่ 07 สถานีอนามัย หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01 สถานีอนามัย เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06 สถานีอนามัย วังทอง หมู่ที่ 08 สถานีอนามัย วังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 03 สถานีอนามัย ภูมิ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 03 สถานีอนามัย วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02 สถานีอนามัย ห้วยเขน บ้านห้วยเขน หมู่ที่ 03 สถานีอนามัย วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 สถานีอนามัย ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01 สถานีอนามัย ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07 สถานีอนามัย วังก้านเหลือง หมู่ที่ 02 สถานีอนามัย วังงิ้ว บ้านวังเรือน หมู่ที่ 05 สถานีอนามัย ดงเจริญ หมู่ที่ 07 สถานีอนามัย ห้วยร่วม บ้านไดรัง หมู่ที่ 06 สถานีอนามัย ห้วยพุก บ้านห้วยพุก หมู่ที่ 01 สถานีอนามัย สำนักขุนเณร บ้านกุดระกำ หมู่ที่ 04 เทศบาลเมืองบางมูลนาก ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ.ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขาสถานีอนามัยตำบลวังสำโรง PCU บางมูลนาก
หน่วยงาน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
 สถานีอนามัย บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05 619  715  1,334  1  
 สถานีอนามัย ห้วยคต หมู่ที่ 07 3,503  3,807  7,310  7  
 สถานีอนามัย หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01 5,175  5,491  10,666  11  
 สถานีอนามัย เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06 5,771  6,039  11,810  12  
 สถานีอนามัย วังทอง หมู่ที่ 08 11  22  33  0  
 สถานีอนามัย วังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 03 81  177  258  0  
 สถานีอนามัย ภูมิ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 03 83  133  216  0  
 สถานีอนามัย วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02 69  125  194  0  
 สถานีอนามัย ห้วยเขน บ้านห้วยเขน หมู่ที่ 03 136  211  347  0  
 สถานีอนามัย วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 476  515  991  1  
 สถานีอนามัย ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01 1,369  1,380  2,749  3  
 สถานีอนามัย ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07 1,824  1,866  3,690  4  
 สถานีอนามัย วังก้านเหลือง หมู่ที่ 02 2,378  2,595  4,973  5  
 สถานีอนามัย วังงิ้ว บ้านวังเรือน หมู่ที่ 05 5,790  6,345  12,135  12  
 สถานีอนามัย ดงเจริญ หมู่ที่ 07 3,365  3,553  6,918  7  
 สถานีอนามัย ห้วยร่วม บ้านไดรัง หมู่ที่ 06 2,875  2,968  5,843  6  
 สถานีอนามัย ห้วยพุก บ้านห้วยพุก หมู่ที่ 01 2,937  3,042  5,979  6  
 สถานีอนามัย สำนักขุนเณร บ้านกุดระกำ หมู่ที่ 04 9,554  10,251  19,805  20  
 เทศบาลเมืองบางมูลนาก 1,405  1,729  3,134  3  
 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ.ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขาสถานีอนามัยตำบลวังสำโรง 14  15  29  0  
 โรงพยาบาล ดงเจริญ 1,233  1,646  2,879  3  
รวม 48,668  52,625  101,293  100