ระบบรายงาน ข้อมูลประชากร
หน่วยงาน โรงพยาบาล บางมูลนาก โรงพยาบาล ดงเจริญ สถานีอนามัย บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05 สถานีอนามัย ห้วยคต หมู่ที่ 07 สถานีอนามัย หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01 สถานีอนามัย เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06 สถานีอนามัย วังทอง หมู่ที่ 08 สถานีอนามัย วังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 03 สถานีอนามัย ภูมิ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 03 สถานีอนามัย วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02 สถานีอนามัย ห้วยเขน บ้านห้วยเขน หมู่ที่ 03 สถานีอนามัย วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 สถานีอนามัย ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01 สถานีอนามัย ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07 สถานีอนามัย วังก้านเหลือง หมู่ที่ 02 สถานีอนามัย วังงิ้ว บ้านวังเรือน หมู่ที่ 05 สถานีอนามัย ดงเจริญ หมู่ที่ 07 สถานีอนามัย ห้วยร่วม บ้านไดรัง หมู่ที่ 06 สถานีอนามัย ห้วยพุก บ้านห้วยพุก หมู่ที่ 01 สถานีอนามัย สำนักขุนเณร บ้านกุดระกำ หมู่ที่ 04 เทศบาลเมืองบางมูลนาก ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ.ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขาสถานีอนามัยตำบลวังสำโรง PCU บางมูลนาก
หน่วยงาน คน ครั้ง
 11260 โรงพยาบาล บางมูลนาก 32,291  125,084 
 07653 สถานีอนามัย บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05 1,171  3,886 
 07664 สถานีอนามัย ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07 672  1,986 
 07654 สถานีอนามัย ห้วยคต หมู่ที่ 07 1,009  2,543 
 07705 สถานีอนามัย วังก้านเหลือง หมู่ที่ 02 556  1,455 
 07655 สถานีอนามัย หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01 1,366  3,732 
 07706 สถานีอนามัย วังงิ้ว บ้านวังเรือน หมู่ที่ 05 1,422  3,571 
 07656 สถานีอนามัย เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06 1,231  3,056 
 07707 สถานีอนามัย ดงเจริญ หมู่ที่ 07 774  1,724 
 07657 สถานีอนามัย วังทอง หมู่ที่ 08 355  1,021 
 07708 สถานีอนามัย ห้วยร่วม บ้านไดรัง หมู่ที่ 06 813  2,399 
 07658 สถานีอนามัย วังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 03 1,276  3,445 
 07709 สถานีอนามัย ห้วยพุก บ้านห้วยพุก หมู่ที่ 01 967  2,541 
 07659 สถานีอนามัย ภูมิ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 03 660  1,969 
 07710 สถานีอนามัย สำนักขุนเณร บ้านกุดระกำ หมู่ที่ 04 1,284  3,271 
 07660 สถานีอนามัย วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02 590  1,639 
 07661 สถานีอนามัย ห้วยเขน บ้านห้วยเขน หมู่ที่ 03 430  1,364 
 11577 เทศบาลเมืองบางมูลนาก 189  277 
 07662 สถานีอนามัย วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 2,005  5,639 
 23755 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ.ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขาสถานีอนามัยตำบลวังสำโรง 487  1,388 
 07663 สถานีอนามัย ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01 1,056  3,446 
รวม 50,604  175,436