ระบบรายงาน ข้อมูลประชากร
หน่วยงาน โรงพยาบาล บางมูลนาก โรงพยาบาล ดงเจริญ สถานีอนามัย บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 05 สถานีอนามัย ห้วยคต หมู่ที่ 07 สถานีอนามัย หอไกร บ้านไข่เน่า หมู่ที่ 01 สถานีอนามัย เนินมะกอก บ้านไร่ หมู่ที่ 06 สถานีอนามัย วังทอง หมู่ที่ 08 สถานีอนามัย วังสำโรง บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 03 สถานีอนามัย ภูมิ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 03 สถานีอนามัย วังกรด บ้านวังกรด หมู่ที่ 02 สถานีอนามัย ห้วยเขน บ้านห้วยเขน หมู่ที่ 03 สถานีอนามัย วังตะกู บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 สถานีอนามัย ลำประดา บ้านลำประดา หมู่ที่ 01 สถานีอนามัย ลำประดาเหนือ บ้านลำประดา หมู่ที่ 07 สถานีอนามัย วังก้านเหลือง หมู่ที่ 02 สถานีอนามัย วังงิ้ว บ้านวังเรือน หมู่ที่ 05 สถานีอนามัย ดงเจริญ หมู่ที่ 07 สถานีอนามัย ห้วยร่วม บ้านไดรัง หมู่ที่ 06 สถานีอนามัย ห้วยพุก บ้านห้วยพุก หมู่ที่ 01 สถานีอนามัย สำนักขุนเณร บ้านกุดระกำ หมู่ที่ 04 เทศบาลเมืองบางมูลนาก ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ.ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขาสถานีอนามัยตำบลวังสำโรง PCU บางมูลนาก
ประชากร หน่วยงานสถานีอนามัย ห้วยร่วม บ้านไดรัง หมู่ที่ 06
หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
 66110301 ห้วยร่วม 61  73  134  7  
 66110302 หนองสนวนเหนือ 90  129  219  11  
 66110303 หนองสนวนใต้ 152  157  309  15  
 66110304 หนองสองห้อง 81  80  161  8  
 66110305 ไดรังใต้ 82  110  192  9  
 66110306 ไดรังเหนือ 72  68  140  7  
 66110307 ห้วยน้ำโจน 65  73  138  7  
 66110308 ห้วยน้ำโจน 78  96  174  9  
 66110309 ชะลอมยาม 85  102  187  9  
 66110310 ห้วยตาดำ 64  78  142  7  
 66110311 กุ่มได 54  65  119  6  
 66110312 ใหม่ไดรัง 56  60  116  6  
รวม 940  1,091  2,031  100